Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czPřírodní hospodářství › Vodní hospodářstvíwww.vodarenstvi.cz

Zpravodajský server zaměřený na české i světové vodárenství. Komplexní a průběžně aktualizované informace. Kvalita vody, cenotvorba (vodné a stočné), jak funguje vodárenský systém, financování a dotace Evropské unie v oboru vodárenství, situace v zahraničí, zprávy z regionů, katalog oborových odkazů z vodárenského prostředí.

  www.gov.cz

Vodohospodářský oficiální informační portál v gesci Ministerstev zemědělství a životního prostředí. Prostřednictvím snadno dostupných aplikací prezentuje široké veřejnosti věrohodné informace o vodách v ČR. Stavy a průtoky na vodních tocích (povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry, Moravy), stavy a průtoky na nádržích, srážky, jakost vody, zdroje pitné vody, odběry vody, rybné vody, záplavová území, ochranná pásma, citlivé a zranitelné oblasti. Souvisejí internetové odkazy. Česky, anglicky.

  www.svh.cz

Oficiální stránky svazu, který sdružuje organizace v oblasti vodního hospodářství - podniky Povodí, podniky Vodovodů a kanalizací a další akciové, příspěvkové i jiné společnosti. Svaz usiluje v součinnosti s orgány státní správy a ve spolupráci s ostatními podnikatelskými organizacemi o vytvoření legislativních i jiných podmínek pro účinné hospodaření a podnikání se svěřeným majetkem. Základní informace o SVH, zprávy o činnosti, tiskové zprávy, legislativa, přehled vodního hospodářství v republice, novinky, aktuality. Česky, anglicky.

  www.cz-ryby.cz

Oficiální stránky profesního seskupení chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb. Základní informace o sdružení, plán výlovů v jednotlivých regionech ČR, výroba a užití ryb v ČR, plemenné ryby, chov ryb, evidence ryb, plemenářský zákon, novelizace plemenářského zákona aktualizované pokyny k vedení evidence u plemenných a neplemenných ryb, udržování genetických zdrojů u ryb, instruktážní film Filetování kapra. Česky, základní informace anglicky.

  www.vuv.cz

Základní informace, odborové sekce. Historie ústavu. Organizační členění a kontakty. Anotace řešených úkolů. Nabídka kurzů vzorkování, seznam seminářů. Ediční činnost. Seznam oprávněných laboratoří. Dílčí informační systém Hydroekologického informačního systému České republiky (HEIS ČR) - data a mapy. Odkaz na CEHO - centrum pro hospodaření s odpady. Datový sklad - vodstvo ČR. Česky, anglicky.

  www.chmi.cz

Základní informace o ústavu (struktura organizace, kontakty). Přehled výzkumů a projektů. Odkazy na základní úseky úřadu (hydrologie, meteorologie a klimatologie, ochrana čistoty ovzduší). Oborové informace ( předpověď a stav počasí, čistota ovzduší, stav vody, informace z družice a radaru). Přehled speciálních služeb (zprávy o počasí, zpravodaje). Odkazy na národní a mezinárodní oborové organizace. Plán Národního klimatického programu ČR.

  www.jcu.cz

Oficiální stránky výzkumného ústavu, který je součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Základní informace o činnosti (genetika a šlechtění ryb akvakultura a hydrobiologie toxikologie a nemoci ryb vědecko-technické informace, VTI), publikační činnost, možnosti vzdělávání, kalendář akcí, zahraniční spolupráce, odkazy na související internetové stránky, e-shop (metodiky, bulletin, CD, DVD, chemické soupravy, ryby, služby). Česky, anglicky.

  www.mkoo.pl

Oficiální stránky komise usilující o dosažení co nejpřirozenějšího ekosystému Odry, o zlepšování stavu vody a o její využívání. Základní informace o činnosti, aktuality, odkazy na související internetové stránky, publikační činnost, slovník pojmů. Informace o Povodí Odry. Česky, anglicky, německy, polsky.

  www.pla.cz

Oficiální portál stejnojmenného státního podniku, který vykonává správu povodí, tj. správu významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a středního Labe a související činnosti. Základní informace o firmě, aktuální stav vodních toků, oborové dokumenty, vodní díla, vodní elektrárny, informační zprávy (stav vod, počasí, LVC, omezení plavebního provozu, mimořádné manipulace apod.) plánování v oblasti vod, realizované a probíhající projekty, informace o vodohospodářských laboratořích, odkazy. Česky, anglicky, německy.

  www.cas.cz

Oficiální stránky ústavu, jehož hlavním posláním je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Základní informace o ústavu, aktuality, přehled seminářů, realizované projekty, bibliografický přehled publikační činnosti, roční zprávy, odkazy na související internetové stránky. Česky, anglicky.

  www.ikse-mkol.org

Oficiální stránky komise usilující o dosažení co nejpřirozenějšího labského ekosystému, o zlepšování stavu vody Labe a o její využívání. Základní informace o činnosti, aktuality, odkazy na související internetové stránky, publikační činnost. Informace o Povodí Labe (Rámcová směrnice, Povodňová ochrana, Jakost vody, Akční programy, Ekologie, Havarijní znečištění vod, Hydrologie). Česky, anglicky, německy.

  www.pod.cz

Oficiální portál stejnojmenného státního podniku, který vykonává správu povodí, tj. správu významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Odry a související činnosti. Základní informace o firmě, oborové dokumenty, vodní díla, vodní elektrárny, aktuální zprávy (stav vod, počasí, mimořádné manipulace, rybářství apod.) plánování v oblasti vod, realizované a probíhající projekty, tiskové zprávy, nabídka služeb, odkazy na další webové stránky. Česky.

  www.poh.cz

Oficiální portál stejnojmenného státního podniku, který vykonává správu povodí, tj. správu významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Ohře a související činnosti. Základní informace o firmě, oborové dokumenty, vodní díla, vodní elektrárny, aktuality (stav vod, mimořádné manipulace apod.) nabídka služeb, plánování v oblasti vod, realizované a probíhající projekty, tiskové zprávy, odkazy na další webové stránky. Česky.

  www.pvl.cz

Oficiální portál stejnojmenného státního podniku, který vykonává správu povodí, tj. správu významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v hydrologickém povodí řeky Vltavy a související činnosti. Základní informace o firmě, oborové dokumenty, vodní díla, vodní elektrárny, aktuality (stav vod, mimořádné manipulace apod.) nabídka služeb, plánování v oblasti vod, realizované a probíhající projekty, tiskové zprávy. Česky.

  www.pmo.cz

Oficiální portál stejnojmenného státního podniku, který vykonává správu povodí, tj. správu významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy a související činnosti. Základní informace o firmě, aktuální stav vodních toků, oborové dokumenty, vodní díla, vodní elektrárny, informační zprávy (počasí, LVC, omezení plavebního provozu, mimořádné manipulace, rybářství apod.) plánování v oblasti vod, realizované a probíhající projekty, výroční zprávy, odkazy na další webové stránky. Česky, vybrané informace rovněž anglicky, německy, slovensky, maďarsky a polsky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku