Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czFinance › Pojišťovnictvíwww.opojisteni.cz

Specializovaný server - informace ze světa pojištění. Vývoj trhu s pojistnými produkty, dohled nad trhem pojišťovnictví, přehled existujících pojišťoven, oborové vzdělávání, přehled pojistných produktů, veřejné zakázky, přehled škod a rizik. Web obsahuje analytické články, případové studie, úvahy, komentáře, aktuality, tiskové zprávy, informace o volných místech i ankety vztahující se k oboru.

O důchodové reformě se v odborných kuloárech začaly vést diskuse již v polovině devadesátých let. Hlavním důvodem pro danou úvahu je snižující se porodnost a lidé se zároveň dožívají vyššího věku, jak vyplývá ze statistických údajů Českého statistického úřadu. Dochází k prodlužování průměrného věku populace, což s sebou nese větší míru závislosti osob dožívajících se věku 65 let a více. Zároveň se snižuje počet ekonomicky aktivních osob, což v praxi znamená méně plátců důchodového pojištění.

Číst celý článek ...


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.ckp.cz

Oficiální stránka České kanceláře pojistitelů (ČKP). ČKP spravuje garanční fond provozuje hraniční pojištění vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti (údaje o vzniku, změně a zániku pojištění odpovědnosti) spolupracuje s MV ČR v oprávněných případech poskytuje plnění z garančního fondu. Hledání pojistitele dle SPZ. Seznam pojistitelů (členů ČKP). Česky, anglicky (část).

  www.cap.cz

Oficiální stránka České asociace pojišťoven (ČAP). Co je ČAP (Výroční zprávy, Organizační struktura. Stanovy). Kodex etiky v pojišťovnictví. Členské pojišťovny. Pojistný trh v číslech (od roku 1991). Historie českého pojišťovnictví. Produkty členských pojišťoven. Pojištění (Rady, tipy, Základní pojmy, Co a jak pojistit). Soukromé životní pojištění. Informační servis. Česká kancelář pojistitelů. Měsíčník Pojistný obzor. Česky, anglicky.

  www.cmu.cz

Centrum mezistátních úhrad institucionálně zabezpečuje provádění práva Evropských společenství a mez. smluv o sociálním zabezpečení v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zakladateli a členy jsou všechny zdravotní pojišťovny činné v ČR. Centrum zabezpečuje zejména: informační servis a poradenství (pro české zdravotní pojišťovny české a zahraniční pojištěnce a zaměstnavatele, zdravotnická zařízení) zúčtování nákladů uzavírá dohody s partnerskými centry poskytuje správní pomoc (českým i zahr. pojištěncům, nositelům zdravotního pojištění, zdrav. zařízením a zaměstnavatelům). Web obsahuje: Informace pro pojištěnce, pro zdravotnická zařízení, pro pojišťovny přehled mezinárodních smluv, důležité legislativní dokumenty, FAQ. Dále informace pro cizí pojištěnce cestující do ČR. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky, základní informace též dalších jazycích EU.

  www.apfcr.cz

Oficiální stránka asociace penzijních fondů ČR (APF ČR), jež je dobrovolným zájmovým sdružením právnických osob, zejména penzijních fondů. Základní údaje (orgány seznam členů s odkazy). Vybrané ekonomické ukazatele. Definice a účel penzijního připojištění. Simulace výpočtu. Komentáře, stanoviska APF. Dokumenty, publikace ke stažení. Vyhledávání. Česky, anglicky.

  www.fpv.cz

Oficiální stránky instituce, která ze zákona poskytuje náhrady vlastníkům vkladů u bank a stavebních spořitelen, které nemohly dostát svým závazkům. Fond pojištění vkladů vznikl zákonem č. 156/1994 Sb. ze dne 24. července 1994 řídí se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základní informace o FPV (aktuality, výroční zprávy, dluhopisový program), účel FPV (co je pojištěno, v jakém rozsahu a proti čemu), informace o pojištěných vkladech, probíhající výplaty náhrad, ukončené výplaty náhrad, přehled pojištěných institucí, legislativa, mezinárodní činnost FPV. Česky, anglicky.

  www.acpm.cz

Oficiální stránka Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Cílem asociace je prosazování profesních zájmů, kultivace prestiže profese ve sféře českých finančních služeb. Historie, poslání a zaměření činnosti asociace. Kritéria členství. Kodex etiky pojišťovacího makléře. Adresář členů asociace. Česky, anglicky.

  www.ckp.cz

Sekce internetových stránek České kanceláře pojistitelů (ČKP). Online aplikace poskytující vybrané údaje o pojištění odpovědnosti vozidel registrovaných na území ČR a dále o škodních zástupcích, které jmenovali pojistitelé mající oprávnění provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice pro území ostatních členských států Evropského hospodářského prostoru. Oprávněné osoby, jež mají nárok na náhradu škody v důsledku dopravní nehody, mohou prostřednictvím této aplikace zjišťovat údaje potřebné pro navázání kontaktu s odpovědnostním pojistitelem vozidla škůdce, jeho škodním zástupcem, korespondenčním partnerem nebo dalším kompetentním subjektem. Několik úrovní vyhledávání (dle SPZ vozidla, vyhledávání škodných zástupců, komplexní vyhledávání). Česky, anglicky, německy, francouzsky.