Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czEvropská unie › Legislativa, politiky EUwww.europa.eu

SOLVIT je on-line síť právní ochrany pro řešení problémů v oblasti vnitřního trhu. Centra jsou povinna poskytovat občanům i podnikatelům do deseti týdnů reálné řešení problémů vzniklých nesprávnou aplikací legislativních norem EU. Web obsahuje základní informace o SOLVITu, návod jak podat stížnost, ukázky úspěšně vyřešených případů, přehled SOLVIT center.

www.europa.eu

Internetová aplikace TED je elektronický informační systém pro veřejné zakázky (TED = Tenders Electronic Daily). TED umožňuje přehledné vyhledávání veřejných zakázek z Evropské unie a to jak těch současných, tak i všech zakázek za uplynulých pět let. Zadavateli jednotlivých veřejných zakázek jsou ústřední vlády, místní nebo krajské úřady, nebo společenství. TED je on-line verzí Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské Unie.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.europa.eu

Agentura pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech. Europol byl založen v roce 1999 s cílem pomoci členským státům EU spolupracovat v boji proti organizovanému mezinárodnímu zločinu. Tato spolupráce v trestních věcech tvoří tzv. "třetí pilíř" EU. Vykonává velmi specifické úkoly v oblasti dialogu, vzájemné podpory, společného úsilí a spolupráce mezi policií, celní správou, imigračními úřady a ministerstvy spravedlnosti členských států EU. Web obsahuje základní informace o agentuře, tiskové zprávy, FAQ, projekty spojené s rozšiřováním EU, publikace (výroční zprávy, situační zprávy, materiály týkající se terorismu aj.) informace k právní a bezpečnostní problematice v EU, odkazy na příbuzné webové stránky. Anglicky.

  www.europa.eu

Agentura pro policejní a soudní spolupráci v trestních věcech, která byla založena v roce 2002 s cílem pomoci členským státům EU spolupracovat v boji proti organizovanému mezinárodnímu zločinu. Vykonává velmi specifické úkoly v oblasti dialogu, vzájemné podpory, společného úsilí a spolupráce mezi vyšetřovacími orgány členských států EU. Web obsahuje základní informace o agentuře oficiální texty tiskové a výroční zprávy odkazy na příbuzné internetové stránky. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.europa.eu

Evropský veřejný ochránce práv (The European Ombudsman) vyšetřuje případy možného pochybení ze strany orgánů a institucí Evropské unie (jako jsou Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament a další agentury a úřady) vůči občanům nebo firmám z EU. Do ombudsmanovy jurisdikce nespadá pouze Soudní dvůr. Ombudsman obvykle provádí vyšetřování na základě stížností, ale též z vlastní iniciativy. Web umožňuje podat stížnost online pomocí formuláře pro podávání stížností (tzv. zkrácená stížnost). Web dále obsahuje základní informace o úřadu hlášení aktivity právní podklady pro rozhodnutí výroční, tiskové a zvláštní zprávy projevy rejstřík rozhodnutí FAQ odkazy na příbuzné weby. Česky, anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.europa.eu

Úřední věstník se skládá se z řady L (právní předpisy) a z řady C (usnesení, doporučení, obecné směry a stanoviska / sdělení / přípravné akty / informace / oznámení). Dokumenty obsažené v řadě C jsou zčásti zveřejňovány pouze elektronicky. Řada L a řada C byly zavedeny až v roce 1968, předtím existovala pouze jedna řada. Některé databáze používaly pro odlišení této jedné řady od řady L a C písmena B nebo P. Písmena B a P však netvoří součást odkazu na úřední zveřejnění. Dodatek S Úředního věstníku (vyhlášení veřejných soutěží) je zveřejňován v databázi TED. Česky a v dalších ve 23 jazycích EU.

  www.europa.eu

Oficiální stránky činnosti Soudního dvora a Soudu prvního stupně Evropských společenství. Základní informace o soudním dvoru (činnost, knihovna, dokumentace, tlumočení a překládání), novinky, tiskové zprávy, FAQ, informace o stážích, publikované legislativní a jiné dokumenty (výňatky ze smluv, jednací řády, rozhodnutí Rady, judikatura, texty upravující řízení, Smlouvy o Evropské unii (EU), Smlouvy o Evropském společenství, právo EU v Evropě, odkazy na související stránky. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.europa.eu

Oficiální stránka Evropského soudního dvora a soudu 1. stupně (Court of Justice and Court of First Instance). Prezentace instituce, publikace, soudní statistiky, tiskové zprávy a informace, výroční zprávy, právní dokumenty). Knihovna (všeobecné informace, katalog, aktuální bibliografie). Anglicky, česky a v dalších oficiálních jazycích Evropské unie.

  www.eu.int

Sekce stránek Rady EU obsahuje odkazy na dokumenty Rady od 1. 1. 1999. V rejstříku je uvedeno, které dokumenty již byly zveřejněny, ty lze zobrazit a stáhnout přímo z databáze. Základní informace o Rejstříku, přehled aktů Rady, zápisy z jednání, způsoby podávání žádosti o přístup k dokumentům Rady, časový rozvrh jednání Rady, odkazy na relevantní internetové stránky a související informace. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.eu.int

Oficiální stránky Rady Evropské unie (EU), která je hlavním střediskem politického rozhodování Evropské unie. V Radě EU se scházejí ministři členských států. V závislosti na otázkách, které jsou na pořadu jednání, v ní může každou zemi zastupovat ministr odpovídající za danou oblast (zahraniční věci, finance, sociální věci, doprava, zemědělství atd.). Web obsahuje aktuální zprávy, novinky, tisková prohlášení, základní informace o činnosti Rady EU, politiky, přehled důležitých událostí, základní info o Evropské radě (hlavy států EU), odkazy na související stránky, publikované dokumenty, FAQ. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.eu.int

Oficiální webová stránka The European Union´s publisher (Vydavatelství Evropské unie). Web obsahuje: základní informace o Vydavatelství evropských institucí, tiskové zprávy, FAQ, fulltextové vyhledávání, přehled online i offline služeb (právo EU, nabídková řízení apod.), pomoc v orientaci v institucích EU. Přehled publikací, možnosti jejich získávání, technické informace o nakladateli, partnerech a dodavatelích, odkazy na příbuzné weby. Možnost odběru novinek e-mailem. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.eu.int

Evropská databáze právních případů o smluvních podmínkách mezi prodejci zboží nebo poskytovateli služeb a spotřebiteli, která má sloužit jako pomůcka a preventivní ochrana pro podnikatele. K plnému využívání je nutná bezplatná registrace. Anglicky.

  www.europa.eu

Výbor regionů byl zřízen v roce 1994 tzv. Maastrichtskou smlouvou. Role jednotlivých regionů Evropské unie (EU) tím byla posílena i na institucionální úrovni, což bylo učiněno v plném souladu s principem subsidiarity. Výbor je tvořen 222 zástupci regionální a místní samosprávy členských států a slouží jako poradní orgán v legislativním procesu EU v záležitostech hospodářské a sociální soudržnosti. Web obsahuje základní informace o Výboru, přehled aktivit, probíhající projekty, související dokumenty, novinky, tiskové zprávy, odkazy. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.eu.int

Vyhledávání legislativy přijaté a platné v rámci členských států Evropské unie. Vyhledávání jednoduché i rozšířené. Česky a v dalších jazycích EU.

  www.euroleg.cz

Přehled předpisů vydávaných v úředním věstníku právních předpisů EU „Official Journal“ (řada „L“ – do 1. 5. 2004) s orientačním překladem názvů. Aktuální i archivované dokumenty k legislativě v EU; základní informace o právu EU; základní informace o úředním věstníku EU „Official Journal“ a o jeho řadách L, C, S, A. Česky.

  www.eu.int

Oficiální stránky úřadu spadajícího pod Evropskou komisi. Úřad má na starosti zahraniční pomoc financovanou z rozpočtu EU a Evropského rozvojového fondu. Základní informace o EuropeAid; tendry; granty; procedurální postupy; programy a projekty; expertízy; odborná pomoc; tiskové zprávy; download publikací a oborových textů. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.europa.eu

Online bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání. Smlouvy, mezinárodní smlouvy, platné právní předpisy, návrhy, judikatura, parlamentní interpelace. Odkazy na rozpočet EU a rejtříky institucí. Informace o právu EU (aktéři, legislativní technika apod.), texty Úředního věstníku, LexAlert, aktuality, FAQ. Česky a v dalších jazycích EU.

  www.evropsky-parlament.cz

Kancelář Evropského parlamentu (EP) v Praze poskytuje informuje o politice Evropské unie (EU), zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích EP, který tato rozhodnutí přijímá ve spolupráci s jinými institucemi EU. Na druhé straně také informuje vedení EP a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v České republice. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu a zajišťuje návštěvy představitelů EP v ČR. Udržuje kontakty s novináři a zástupci politického a společenského života včetně pozorovatelů a poslanců ČR v EP, stejně jako s vládními institucemi a státní správou. Zprostředkovává odpovědi na dotazy na EP, nebo na tyto dotazy odpovídá sama v rámci svých personálních a technických možností. Vydává informační materiály určené široké veřejnosti. Web obsahuje: Základní informace o EP, novinky z činnosti EP a z EU, aktuality k volbám 2004, oborové dokumenty, prognózy k rozšířené a obecné budoucnosti EU, odkazy na příbuzné webové stránky, jednoduché i rozšířené vyhledávání, FAQ. Česky.

  www.cebre.cz

Specializovaný informační portál monitorující vývoj a aktuální stav vybrané legislativy EU, která je zásadní pro podnikatelskou činnost v České republice. Portál je provozován CEBRE. Zprávy jsou setříděny do samostatných témat (Směrnice o službách na vnitřním trhu; Ochrana spotřebitele; Průmyslové emise; Pracovní právo; Odpady; Chemická politika aj.), zachycující historický vývoj i aktuální stav dané problematiky. V chronologickém pořadí jsou rovněž uvedeny relevantní dokumenty, zejména oficiální výstupy výkonných a zákonodárných orgánů EU a ČR a též i podnikatelských organizací. Česky.

  www.eu.int

Online databáze spravovaná Radou Evropské unie (The Council of the European Union), tedy Radou ministrů. Účelem databáze je zpřehlednit velké množství každoročně uzavíraných dohod a konvencí mezi EU a ostatními státy a přiblížit široké veřejnosti práci této instituce. Základní popisky česky. Vyhledávání v anglčtině a francouzštině jednak podle názvu smlouvy a data podpisu, nebo dle smluvních stran (států nebo skupin států řazených abecedně).

  www.eu.int

Oficiální webové stránky Evropské komise, která je výkonným orgánem Unie, jednou ze tří základních řídících institucí, tj. Komise, Rady EU (zde zasedají zástupci členských států) a Evropského parlamentu (složeného z přímo volených poslanců). Značná část rozhodnutí EK musí být schválena Radou EU případně Parlamentem. Web obsahuje novinky z EU a zjednání EK, vyhledávání, archiv dokumentů, odkazy na příbuzné weby. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.

  www.eu.int

Přehled hlavních legislativních opatření a procedur pro každou z aktivit Evropské unie (EU), tj.: audiovizuální průmysl, bezpečnostní politika, cla, daně, doprava, ekonomické a monetární záležitosti, informační společnost, justice, podnikání, regionální politika, zahraniční vztahy, vnitřní trh, vzdělávání, zaměstnanost, zemědělství, rybolov, životní prostředí aj. Dále jsou k dispozici aktuální zprávy z EU; přehled hlavních aktivit EU; přehled a stručný profil jednotlivých institucí EU a odkazy na jejich stránky. Oficiální dokumenty EU. Anglicky, německy a v dalších jazycích EU.

  www.vlada.cz

Oficiální stránka Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP), spravovaného Odborem kompatibility při úřadu vlády ČR. ISAP je určen pro informační podporu aktivit souvisejících s procesem sbližování českých právních předpisů s předpisy Evropského společenství. Veřejná část serveru: Informace o platné komunitární legislativě a ostatních souvisejících dokumentech a jejich českých překladech. Koordinační a revizní centrum (přehled závazných termínů; pokyny pro překlad). Odkazy na stránky s problematikou aproximace práva. Česky.

  www.eu.int

Úřední věstník právních předpisů Evropské unie. Věstník vychází v 11 jazykových verzích každý pracovní den. Web obsahuje informace o všech čtyřech tištěných řadách: „L“ Legislation obsahuje směrnice, nařízení, rozhodnutí, doporučení a další předpisy; „C“ Information, notices and preparatory acts obsahuje různé informace, oznámení a přípravné akty; „S“ Suplements obsahuje vyhlášení veřejných zakázek v zemích EU; „A“ Annex obsahuje přílohy. Elektronicky jsou dispozici řady „L“ a „C“ (po dobu 45 dní zdarma). Vyhledávání jednoduché a podle data. Česky, anglicky a v ostatních jazycích EU.

  www.eu.int

Oficiální stránky Evropského parlamentu, demokratického vyjádření politické vůle občanů Evropské unie. Parlament je volen přímo a představuje největší mnohonárodní parlament na světě. Reprezentuje 370 milionů občanů Unie. Jeho hlavní cíle jsou stejné jako u kteréhokoli jiného parlamentu - přijímat dobré zákony a kontrolovat výkonnou moc. Nejvýznamnější pravomoci Evropského parlamentu lze shrnout do tří bodů: 1) Legislativní pravomoc; 2) Rozpočtová pravomoc; 3) Kontrola výkonné moci. Web obsahuje: základní informace o EP; aktuality; publikace EP; dokumenty a zprávy o činnosti; klíčová témata; řídící orgány parlamentu, výbory, delegace; schůze a programy jednání; odkazy na příbuzné weby. Česky, anglicky a v ostatních jazycích EU.

  www.eu.int

Sekce stránek Evropské komise, Generálního ředitelství pro regionální politiku (DG Regio) na níž Komise souhrnně zveřejňuje vypsané veřejné zakázky z tohoto GŘ. Na webu jsou zveřejňovány veškeré informace a příslušné dokumenty pro podání nabídky do daného tendru - pozvánku do tendru, specifikace, modelový kontrakt. Dále též základní informace a vyhledávání. Anglicky, německy, francouzsky, italsky, španělsky, polsky.

  www.europa.eu

Stránky Hospodářského a sociálního výboru. Poradní orgán zřízený Římskou smlouvou v roce 1958. Členové jsou vybíráni ze zástupců společenských organizací, odborů (reprezentativní průřez) a hospodářské sféry: zastupují zaměstnavatele a zaměstnance, zemědělce, obchod, profesní skupiny, družstva, malé a střední podniky, ochranu spotřebitele a životního prostředí. Česká verze webu obsahuje pouze základní informace o EHSV. Vlastní prezentační web (aktuality, zprávy, organizační struktura EHSC, kalendář akcí, oborové dokumenty, nabídka publikací, FAQ) je dostupný v angličtině a francouzštině.

  www.eu.int

Oficiální webová stránka Evropského konventu. V Konvent byly zastoupeny nejdůležitější politické síly, které se angažovaly v diskusi o budoucnosti Unie. Ustavující schůze Konventu proběhla 28. února 2002; ukončující v červenci 2003. Web obsahuje základní informace o EK, návrh Evrospké ústavy a další dokumenty, tiskové zprávy, FAQ. Česky, anglicky a v dalších jazycích EU.