Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czOrganizace práce › Výzkum, vývojwww.inovacnivouchery.cz

Projekt Jihomoravského inovačního centra (JIC) a města Brna. Inovační voucher je jednorázovou dotací podnikateli určenou na pilotní projekt spolupráce s poskytovatelem znalostí. Inovační vouchery pomáhají zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podnikatelů. Zároveň napomáhají komercionalizaci výzkumu, čímž je zefektivňují. Základní informace o projektu, FAQ, možnosti zapojení.

www.jcmm.cz

Prezentace specializovaného zájmového neziskového sdružení. Jeho účelem je podpora nadaných studentů a dalších vhodných lidských zdrojů na území Jihomoravského kraje. Informace o JCMM, realizované projekty, výroční zprávy.

www.jic.cz

Oficiální stránky JIC, jehož cílem je spoluvytvářet infrastrukturu a podporu pro inovační podnikání. JIC podporuje inovativní firmy, nadané studenty, výzkumné pracovníky a vynálezce a jejich projekty. Základní informace o JIC, přehled projektů, informace o inkubátorech, kalendář akcí, nabídky ke spolupráci.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.aipcr.cz

Oficiální stránky AIP ČR, nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání. Inovace představují sérii vědeckých, technických, organizačních, finančních a obchodních činností, jejichž cílem je vznik nového nebo podstatně zdokonaleného produktu (výrobku, technologie nebo služby) efektivně umístěného na trh. Na stránkách AIP ČR naleznete informace o nových projektech a programech z oblasti inovací, důležité kontakty a odkazy. Česky, anglicky.

  www.cas.cz

Oficiální stránky Akademie věd České republiky (AVČR). Základní informace (historie, poslání, zákon o AVČR, stanovy, zprávy o činnosti, koncepce, přehled usnesení akademického sněmu, archiv aj.), aktuality, struktura AVČR, abecední seznam pracovišť, oblasti výzkumu a vývoje, významné projekty, mezinárodní spolupráce, ocenění, vzdělávání, odkazy na další stránky. Česky, anglicky.

  www.csvts.cz

Oficiální stránky tradičního svazu, který se věnuje organizování a pořádání mezinárodních konferencí, seminářů, vzdělávacích odborných akcí, prezentaci firem, organizování zájezdů na tématicky zaměřené výstavy a veletrhy a podobně. Základní informace o činnosti, nabídka služeb, odkazy na partnerské stránky a související prezentace, Zpravodaj ČSVTS, fotogalerie. Informace o SIP (veřejně přístupná informační a projektová kancelář zřízená ČSVTS pro pomoc podnikatelské veřejnosti v Praze cílem SIP je poskytování projektového poradenství pro malé a střední podniky pro získání dotací z veřejných zdrojů a z fondů EU). Česky, anglicky.

  www.vyzkum.cz

Základní údaje o Radě vlády ČR pro Vědu a Výzkum. Informace o její činnosti (členové, statut, jednací řád, poradní orgány, zprávy o činnosti, usnesení a informace ze zasedání). Národní politika výzkumu a vývoje České republiky (Deklarace o vědě a využití vědeckých poznatků, Socioekonomické cíle výzkumu a vývoje, Koncepce národních databází výzkumu a vývoje ČR, Statistika výzkumu a vývoje v ČR, Státní správa výzkumu a vývoje v zahraničí). Stránky věnované "Národnímu programu orientovaného výzkumu a vývoje". Dokumenty výzkumu a vývoje a vybraná legislativa (Základní právní předpisy a dokumenty o výzkumu a vývoji České republiky, Dokumenty o výzkumu a vývoji Evropských společenství, Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj, Resortní koncepce výzkumu a vývoje). Národní databáze výzkumu a vývoje (Přehled vyhlášených programů a "grantových projektů", Vyhledávání v národních databázích VaV, Databáze Centrální evidence projektů, Databáze Centrální evidence výzkumných záměrů institucí financovaných ze státního rozpočtu, Databáze Registru informací o výsledcích VaV, Databáze Centrální evidence veřejných soutěží a veřejných zakázek).

  www.avo.cz

Oficiální stránky asociace organizací zaměřených na aplikovaný výzkum a vývoj. Aktuální informace (vývoj v oboru, projekty, výsledky), vzdělávací a prezentační činnost (konference, semináře, diskusní setkání) zprostředkování kontaktů expertní a poradenská činnost přehledy o členské základně a činnosti asociace (grafy, tabulky). Vyhledavač v databázi členů. Česky.

  www.czechrtd.info

Portál zaměřený na výzkum a technologický vývoj má zahraničním zájemcům usnadňovat orientaci v prostředí českého výzkumu, zejména při hledání partnerů pro spolupráci v projektech. Tvůrcem a správcem portálu je Technologické centrum AV ČR. České výzkumné týmy mohou podat prostřednictvím online formuláře zevrubnou nabídku - expertizu na své zapojení do projektů. Zájemci mají možnost připojit svá vědecká sdělení a specifikovat tak svou nabídku na spolupráci mnohem přesněji. Videoprezentace několika předních českých vědeckých autorit. Odkazy na příbuzné weby. Anglicky.

  www.cvk.cz

Oficiální stránky Centra, které podporuje technické a technologické inovace v komerčním sektoru prostřednictvím spolupráce podniků s výzkumnou sférou. CVK je podporováno prostřednictvím programu JPD 2 Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF), Ministerstvem pro místní rozvoj a hlavním městem Prahou. Centrum nabízí komplexní poradenský servis při realizaci výzkumného kontraktu. Služby centra jsou poskytovány zdarma. Základní informace o CVK, přehled služeb a partnerů. Česky, anglicky.

  www.czelo.cz

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj - Oficiální stránky kanceláře, jejímž účelem je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů pro výzkum a vývoj. Informace o CZELO, Sedmý rámcový program a další programy a výzvy, zasílání novinek e-mailem, podpora projektů, místa, stipendia, související odkazy. Česky, anglicky.

  www.narp.cz

NARP je profesní organizací Regionálních poradenských a informačních center a dalších poradenských společností mající zájem pracovat pro sektor malých a středních podniků (MSP). Poskytuje poradenské, vzdělávací, organizační a další služby MSP. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Zastoupením Evropské komise zpřístupňuje poradenské a vzdělávací služby přístup ke startovacímu kapitálu a malým úvěrům dotačním programům. Web obsahuje seznam členů NARP, aktuální informace, přehled programů, možnost stažení dokumentů. Kontakty. Česky, anglicky.