Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czPřírodní hospodářství › Environmentální tématawww.ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál Ministerstva životního prostředí, který prezentuje síť environmentálních informačních a poradenských center v České republice. Ekoporadny poskytují odborné rady se zaměřením na životního prostředí, dotační program Zelená úsporám, ochranu přírody, úspory energie, pasivní domy apod. Přehled jednotlivých poraden na území České republiky s jejich zaměřením (odpady, krajina, voda, biopotraviny apod.).

www.envisluzby.cz

On-line databáze provozovaná podnikatelským sdružením České ekologické manažerské centrum (CEMC). Databáze firem poskytující služby/díla, která zabraňují škodám na životním prostředí nebo již vzniklé škody zmírňují či odstraňují. Přehledné rozdělení jednotlivých firem podle oborů jejich působení (voda, ovzduší, odpady, chemické látky, hluk, obnovitelné zdroje energie apod.).

www.ispop.cz

ISPOP nahrazuje předešlý informační systém Centrální ohlašovna. S jeho pomocí jsou zpracovávány informace o znečišťování ovzduší, vod, půdy, evidence odpadů, likvidace elektrozařízení, evidence autovraků v příslušných zařízeních apod. Systém zajišťuje příjem vybraných ohlašovacích povinností z oblasti životního prostředí. Získaná hlášení zpracuje a dále distribuuje dotčeným institucím státní a veřejné správy. Informace pro zpracovatele i ověřovatele.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.irz.cz

IRZ je veřejně přístupný informační systém zřízený na základě zákona o integrované prevenci - IPPC. IRZ poskytuje relevantní a věrohodná data o znečištění životního prostředí. Obsahuje informace vhodné pro environmentální řízení, a to jak pro orgány státní správy při vytváření politiky životního prostředí, tak pro průmyslové podniky při zvyšování ekologické účinnosti. Gestorem projektu je MŽP. Web obsahuje: základní informace o IRZ legislativní dokumenty slovník důležitých pojmů odkazy na příbuzné stránky, včetně národních registrů znečišťování. Integrovaný formulář pro kontakt s Centrální ohlašovnou. Česky.

  www.enviweb.cz

Portál zaměřený na průmyslovou ekologii. Odborné i popularizační články zaměřené a rozdělené podle jednotlivých tematik (voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, lesy, geologie, energie, EIA, IPPC, EMS). Aktuality, kalendář akcí, aktuální legislativní dokumenty, anglický výkladový slovník environmentálních výrazů, diskuse, obchodní informace a inzerce (veřejné zakázky, burza odpadů, adresář firem, technologie). Odkazy na související internetové stránky. Česky.

Oborová příručka

   Oborová příručka zaměřená na energetické zdroje, které jsou člověku v přírodě volně k dispozici a jejichž zásoba je z lidského pohledu buď obecně nevyčerpatelná, nebo se obnovuje v časových měřítcích srovnatelných s jejich využíváním. (nikoli tedy na fosilní a jaderné zdroje). Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

Oborová příručka

   Oborová příručka, jejímž hlavním účelem je informovat o možnostech úspor, obsahuje návrhy úsporných opatření na pracovišti, při vytápění budov, ohřevu vody a v řadě dalších oblastí. Přináší též přehled závazných legislativních dokumentů. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení. Přehledné zpracování problematiky k datu vydání příručky.

  www.ekoporadna.cz

Internetové stránky sítě ekologických poraden STEP (Eco-Counselling Network). Aktuální oborové informace kalendář akcí nabídky vzdělávání ve formě kurzů nebo konzultací poradnám, obcím i občanům (download některých materiálů) základní informace o STEPi FAQ základní informace o metodách ekologického poradenství informace o projektech. Česky, základní informace anglicky.

  www.tzb-info.cz

Populárně odborný časopis "Alternativní energie" o úsporách paliv a energie a využívání netradičních zdrojů energie v domácnostech a podnikání. Základní informace o periodiku, archiv starších čísel, obsahy jednotlivých čísel, vybrané plnotextové články. Nabídka inzerce. Vyhledávání. Vydavatel: CEMC - České ekologické manažerské centrum. Česky.

  www.povolenky.cz

Internetová prezentace národního rejstříku obchodování s povolenkami. Online rejstřík představuje veřejnou část národního rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Správcem tohoto rejstříku je společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s. Web obsahuje texty mezinárodních dohod, odpovídající národní legislativu, slovník pojmů, FAQ, přehled dokumentů potřebných k uzavření smlouvy, odkazy na další související stránky, veřejně přístupné zprávy rejstříku. Do zabezpečené (neveřejné) části rejstříku mají přístup pouze zmocnění zástupci držitelů účtů. Novinky, aktuality, žádost o zřízení účtu, vyhledávání. Česky.

  www.ippc.cz

Informační web provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Ministerstvem zemědělství (MZe), Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) a Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). Obsahovou náplní webu jsou souhrnné informace z oblasti integrované prevence a omezování znečištění. Aktuality, základní informace o IPPC, přehled procesu výměny informací, archiv dokumentů, fórum. Česky.

  www.mzp.cz

Databáze Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) dostupná z oficiálních stránek ministerstva životního prostředí. Problematika tzv. vyšší kategorie ochrany životního prostředí, která metodou tzv. čistší produkce nahrazuje dosavadní metodu snižování emisí. Databáze: žádostí, provozovatelů, jednotek aj. Základní informace o IPPC, aktuality. Česky.

  www.kez.cz

Webové stránky KEZ o.p.s., nevládní organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství. K dispozici jsou základní informace o ekologickém zemědělství informace o KEZ o.p.s. standardy KEZ nabídka služeb legislativní dokumenty informace o akreditaci kontrolního a certifikačního systému informace pro ekopodnikatele přehled výrobců a distributorů informace k dovozu a vývozu novinky výroční zprávy KEZ informace pro spotřebitele. Česky, anglicky.