Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czPřírodní hospodářství › Zemědělství  www.eagri.cz

Samostatná databáze stránek Farmář.cz, které jsou provozovány Ministerstvem zemědělství ČR. Registr obsahuje všechny zemědělské podnikatele (provozování zemědělské výroby včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách). V registru lze vyhledávat podle: Identifikátoru Společného zemědělského registru (SZR), identifikačního čísla (IČ), identifikátoru pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), identifikátoru pro Registr půdy (LPIS), jména podnikatele (případně i obchodního jména), adresy a evidenčního místa podnikatele. Česky.

www.eagri.cz

Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis) představuje databázi podpor, které pro svou limitovanou výši nemají dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňují obchod mezi členskými státy Evropské unie. První část zahrnuje informace o poskytnutých podporách v oblasti zemědělské prvovýroby a rybolovu (modul Ministerstva zemědělství), druhá část zahrnuje informace o poskytnutých podporách ve všech ostatních oblastech (modul Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Aplikace umožňuje prohlížet data o celkové výši poskytnutých podpor v ČR, zjišťovat celkovou výši podpory poskytnuté konkrétnímu subjektu a další informace.

  www.uzei.cz

Oficiální stránky ÚZEI, státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zemědělství. ÚZEI je informačním zdrojem pro zemědělský a potravinářský výzkum a vývoj - bibliografie a rešerše národní báze dat Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, mezinárodní informační systém AGRIS/FAO, báze dat CABCD a FSTA. Ústřední zemědělská a lesnická knihovna on-line databáze. Vydavatelské oddělení. Koordinační centrum pro poradenství. Národní agentura pro zemědělský výzkum. Seznam akcí.

  www.zetis.cz

Oficiální stránky Asociace zemědělské a lesnické techniky. Předmětem činnosti asociace je zejména spolupráce ve výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji zemědělské a lesnické techniky ochrana společných zájmů vzdělávací akce organizace zkoušek, testování a hodnocení zemědělských a lesnických strojů, nářadí a metod zveřejňování atestů pro potřeby výrobců, prodejců i uživatelů. Web obsahuje základní informace o sdružení, aktuality, kalendář akcí, databáze firem, databáze pro vyhledávání sortimentu. Česky, anglicky.

  www.zahradkari.cz

Oficiální stránky zájmového sdružení jednotlivců i právnických subjektů. Základní informace o svazu, přehled regionálních a specializovaných organizací ČZS, aktuality, kalendář akcí, diskuze, odborné poradenství, legislativa, Věstník ČSZ volně ke stažení, Moštárny a pálenice ČZS, odkazy na internetové stránky. Česky, základní informace anglicky, německy, francouzsky.

  www.szuz.cz

Oficiální stránky svazu, který je nevládní organizací - sdružením podnikatelů v oboru zahradní a krajinářská tvorba (sadovnictví a krajinářství). Základní informace o SZUZ, cíle, aktuality, kalendář akcí, oborové texty, prezentace firem, nabídky rostlin a volných míst. Česky.

  www.svcr.cz

Oficiální stránky svazu dříve působícího pod názvem Českomoravská vinohradnická a vinařská unie (ČMVVU). Svaz hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace jak v ČR, tak vůči zahraničí. Členem SVČR jsou právnické i fyzické osoby podnikající v uvedených oborech a drobní vinaři prostřednictvím vinařských spolků v obcích. Web obsahuje základní informace o SVČR, služby, aktuality, problematika vinohradnictví a vinařství, informace o výstavách, přehled odrůd, kalendář oborových akcí, zajímavosti. Mapa vinařských oblastí ČR. Informace o časopisu Vinařský obzor. Česky.

  www.spzo.cz

Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) zajišťuje jednotný postup při jednání se státními úřady, dodavatelsko-odběratelskými firmami a ostatními subjekty v celé vertikále oblasti pěstování, zpracování a využití olejnin. Web obsahuje základní informace o SZPO, zprávy SPZO, kalendář akcí, činnost svazu, oborové články a fotografie z akcí. Česky, anglicky.

  www.agrocr.cz

Oficiální stránky Agrární komory ČR (AGROCR). Sdružení podnikatelů z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Základní informace o AGROCR, seznam svazů a společenstev, seznam územních komor, kontakty. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Odkaz na Agrární poradenské a informační centrum APIC. Česky.

  www.agroweb.cz

Zemědělský zpravodajský portál. Jednoduché i rozšířené vyhledání v databance informací, zemědělský servis, zpravodajství, kalendář akcí, oborové dokumenty, komoditní zpravodajství, problematika EU, rostlinná výroba, živočišná výroba, zemědělská technika, zemědělský telefonní seznam, nabídka odborné literatury, nabídka modelů zemědělských strojů, nabídka inzerce. Veteran klub zemědělské techniky. Odkazy na oborové weby. Česky, anglicky, německy.

  www.zscr.cz

Oficiální stránka Zemědělského svazu ČR. Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat zájmy svých členů v oblasti produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce (organizace zaměstnavatelů). Členy jsou právnické a fyzické osoby (zeměděl. a odbytové obch. společnosti a družstva). Základní dokumenty ZSČR (stanovy, programové zaměření). Informace a dokumenty ke Společné zemědělské politice EU a další zahraniční informace. Právní, ekonomické a všeobecné informace. Adresáře a krajské rady ZS ČR. Česky.

  www.pokrservis.cz

   Sekce oficiálních stránek České televize. Internetové vysílání. Záznam jednoho z dílů pořadu POKR (Postřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele), dříve vysílaného pod názvem Podnikatelský servis. Vybrané vydání se mimo jiné věnuje následující tématice: Podnikání v zemědělství (nákup, prodej a chov plemenných býků); novela zákona o daních z příjmů; jak rozeznat kvalitní kávu (kvalitní káva); Evropské strukturální fondy (ESF) a start podnikání. Česky.

Oborová příručka

   Oborová příručka pro podnikání v oblasti výroby krmiv a krmných směsí. Přehledné zpracování informací k datu vydání příručky. Základní praktické souvislosti, legislativa, požadavky na vzdělání a dovednosti. Elektronická verze je k dispozici zdarma ke stažení.

  www.eagri.cz

Samostatná databáze stránek Farmář.cz, které jsou provozovány Ministerstvem zemědělství ČR. Registr obsahuje všechny příjemce zemědělských dotací. Lze vyhledávat dle kritérií: Identifikátor Společného zemědělského registru (SZR), identifikační číslo (IČ), identifikátor pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), identifikátor pro Registr půdy (LPIS), jméno příjemce dotace (případně i obchodní jméno) a adresy. Registr je samostatným výstupem Společného zemědělského registru. Česky.

  www.nitrat.cz

Sekce portálu Agronavigátor, jehož zřizovatelem je Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). Nitrátová směrnice (nařízení vlády č. 103/2003 Sb.) byla připravena ve spolupráci MŽP a MZe s cílem snížit znečištění vod způsobené nebo vyvolané dusičnany ze zemědělských zdrojů. Web je rozdělen na několik sekcí: aktuality a obecné informace zranitelné oblasti pracovní zásady praktické rady regiony legislativa akční program nabídka tištěných publikací kontaktní spojení kalendář akcí. Česky.

  www.pro-bio.cz

Svaz PRO-BIO je nevládní nezisková organizace, která v ČR prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů: ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. PRO-BIO propaguje práci, ekologickou produkci a služby svých členů. Web obsahuje: Základní informace o svazu a o ekologickém zemědělství nabídku členství nabídku odborné literatury adresář členů databázi bioprodejen FAQ oborové dokumenty informace o osvětových i marketingových projektech informace o svépomocném fondu svazu nabídku inzerce odkazy na oborové weby. Česky, anglicky.

  www.agronavigator.cz

Informační web Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) usilující o poskytování co možná nejkomplexnějších oborových informací. Web je rozdělen na samostatné sekce: zemědělství potravinářství informační zdroje věda a vzdělávání Evropská unie Organizace OSN FAO novinky a texty ÚZPI FAQ. Dále jsou k dispozici: kalendář akcí nabídka tištěných publikací ÚZPI terminologický slovník online poradna Infopult. Česky.

  www.apic-ak.cz

Oficiální stránky Agrárního a poradenského informačního centra (APIC). Informace pro odbornou i laickou zemědělskou, potravinářskou a lesnickou veřejnost o oborových novinkách a možnostech rozvoje venkova. Aktuální zprávy (regionálních i krajských informačních center), komodity, poradenství, dotace, legislativa, kalendář akcí, FAQ, inzerce. Odkazy na související internetové stránky. Česky.

  www.schok.cz

Účelem Svazu je všestranná podpora efektivního rozvoje chovu ovcí a koz v chovech svých členů, v souladu s populačními rozvojovými programy a celospolečenskými ekonomickými podmínkami. Web obsahuje: základní informace o svazu, oborové aktuality, kontakty na jednotlivé orgány svazu a kluby. Česky.

  www.szkt.cz

Oficiální stránky SZKT, která je neziskovým sdružením odborníků - profesionálů v oboru sadovnictví a krajinářství (zahradní a krajinářská tvorba). Aktuality, kalendář akcí, informace o SZKT, publikační činnost. Česky, anglicky, německy.

  www.cmssa.cz

ČMŠSA je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem a řádným členem Agrární komory ČR. Základní informace o šlechtění a semenářství v ČR, základní fakta o českém zemědělství, odkazy na oborové weby, kalendář akcí, seznam členů, informace o východoevropské semenářské síti (EESNET). Česky, anglicky.

  www.asz.cz

Oficiální stránky Asociace soukromého zemědělství, jejímž cílem je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců, přičemž vychází z respektování starých selských tradic a z přesvědčení o perspektivnosti rodinných farem jako základu moderního zemědělství a živého venkova. Aktuality, tiskové zprávy, kalendář akcí, regionální informace, komoditní rady, oborová inzerce, diskuse. Představení programu Česká farma. Česky.

  www.aschk.cz

ASCHK zastřešuje zájmy chovatelů koní nejrůznějších plemen v ČR i v zahraničí. Vede jednotlivé plemenné knihy plemen norik, slezský norik, českomoravský belgický kůň, arabský kůň, český sportovní pony, shetlandský pony, hafling a velšských plemen pony, kob a velšský polokrevník, propaguje chov koní, provádí shromažďování a vyhodnocování chovatelských výsledků a poradenskou činnost. Web obsahuje oborové dokumenty kalendář akcí evidenci koní přehled plemen, chovné cíle, zkušební řády, řády PK a výžehů základní informace o státní podpoře chovu koní veterinární zprávy a podmínky pro přemísťování koní seznam inspekčních stanic pro chov koní. Česky, anglicky, německy.

  www.cazv.cz

Prezentace České akademie zemědělských věd (ČAZV) - příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zemědělství. ČAZV soustřeďuje pracovníky zemědělského výzkumu, vývoje a vzdělávání, jakož i praktiky, zasloužilé vědecky a osvětově o rozvoj zemědělství. Organizační struktura, odbory, komise, historie, současnost. Terminologický slovník. Činnost ČAZV, zprávy, publikace, pozvánky. Možnost registrace k odběru novinek e-mailem, odkazy na partnerské organizace. Česky.

  www.nazv.cz

Web obsahuje oborové aktuality vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji. Volně přístupná část stránek dále obsahuje informace o veřejných soutěžích, informace pro veřejnost, informace o zpracování zpráv NAZV, seznam projektů řešených v roce 2003. Chráněná část stránek, která slouží jako individuání vstup pro účastníky jednotlivých projektů evidovaných, řešených a financovaných na NAZV v rámci účelového financování Ministerstva zemědělství (MZe), obsahuje: Individuální stránky projektů, stránky komisí pro hodnocení zpráv, stránky pro NAZV, stránky pro MZE - odbor výzkumu, stránky pro transformační radu. Česky.

  www.narodniregistr.cz

Informace o metodě celoživotního a nezaměnitelného označení zvířete mikročipem. Národní registr majitelů zvířat eviduje zvířata označená mikročipy v celosvětově rozšířeném systému ISO 11784 a 11785, který jako jediný používají i chovatelské organizace FCI a FIFe. Web obsahuje základní informace o Národním registru majitelů zvířat FAQ poradnu vyhledání aplikačního pracoviště rozbor situace v EU hledání ztracených zvířat oborové články (informace o pasech pro zvířata aj.). Samostatné sekce pro majitele, veterináře, obchodníky úředníky. Česky.

  www.konopi.info

Oficiální stránky svazu zaměřeného na pěstování, zpracování a průmyslové využití technického konopí v ČR. Aktuality, základní informace o konopí, legislativa, výzkumné projekty, poradenství, regionální centra (KSČR), filmy o konopí, spolupráce KSČR se zahraničím, slovenská sekce KSČR. Česky, základní informace anglicky.

  www.agroporadenstvi.cz

Informační portál zaměřený na vzdělávání a poradenství v oblasti zemědělství. Web je přehledně rozdělen na sekce: poradenství v ČR vzdělávání v ČR legislativa zemědělské školy typové pozice orgány poradenské sítě MZe ČR ostatní informace (agroekonomie, zemědělství v Evropské unii, lesnictví, ekologie aj.). Terminologický slovník. Kalendář akcí. Česky.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.szif.cz

Oficiální stránka Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Regulátor agrárního trhu na pomoc českému zemědělství - intervenční nákupy a prodeji, vývozními subvencemi, produkčními kvótami, intervenčními a kompenzačními podporami i finančními dotacemi stabilizuje trh se zemědělskými komoditami a potravinami. O fondu (org. struktura finanční zdroje tiskové zprávy). Propagace domácích potravin (KlasaA). Komodity (komoditní zpravodajství obecné informace). Tržní informační systém (TIS). Operační programy RVMZ. HRDP. Přímé platby SAPS. Možnost zasílání informací na e-mail. Česky, anglicky (základní info).

  www.ukzuz.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství). Organizační struktura. Legislativní zázemí. Formuláře ke stažení. Stránky odborů - Odbor odrůdového zkušebnictví (registrace odrůd, ochrana práv, seznam odrůd, zkušební stanice), Odbor krmiv, Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin (registrace hnojiv, lesnická činnost), Odbor osiva a sadby, Odbor trvalých kultur, Laboratorní odbor.

  www.cschms.cz

Oficiální stránka Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS). Sdružuje chovatele všech masných plemen skotu v ČR. Přehled plemen s podrobnými informacemi (odkazy hned z titulní strany). Novinky z oboru. Legislativa. Výstavy. Odchovny plemenných býků. Software PC skot. Plemenné hodnoty. Podpůrné programy. Burza zvířat. Informace z jednání zdravotní komise. Odkazy z oboru. Česky.

  www.vinarskyobzor.cz

Oborový časopis vydávaný Českomoravskou vinohradnickou a vinařskou unií (ČMVVU). Měsíčník pro vinohradnictví, sklepní hospodářství, obchod vínem, vinařskou gastronomii a určitými tématy také pro širší vinařskou veřejnost. Přehledy obsahů starších čísel, oborové aktuality, nabídka další odborné literatury. Česky.

  www.vumop.cz

Oficiální stránky státního výzkumného ústavu, jehož předmětem činnosti je řešení výzkumných problémů spojených s hodnocením, využitím a ochranou půdy. Základní informace o ústavu, výzkumné projekty, výsledky výzkumu, aktuality, odkazy na související internetové stránky. Česky.