Živnosti a podnikatelské starosti
  

Kde jste: abcBusiness.czStátní správa › Databáze, evidencewww.gov.cz | www.gov.cz

Seznam OVM je centrální zdroj informací o orgánech státní správy a územní samosprávy, zřízená na základě zákona. Stránky provozuje Ministerstvo vnitra ČR. Díky seznamu mohou zástupci veřejnosti zjistit jak se který úřad správně jmenuje, jakou má působnost, kde sídlí, jakou má otevírací dobu, organizační strukturu apod. Vedle vyhledávání jsou na webu zpřístupněny základní informace o SOVM, technická dokumentace, stav zveřejněných údajů apod.

www.egoncentrum.cz

Koordinační centrum Ministerstva vnitra pro koordinaci jednotlivých etap implementace eGovernmentu (projekt elektronizace veřejné správy, jehož hlavním cílem je usnadnění života občanům a zvýšení efektivity veřejné správy). Symbolem eGovernmentu je panáček eGON - v přeneseném významu živý organismus, jehož existenci a životní funkce zajišťuje: Czech POINT, Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS, přenos dat), zákon o eGovernmentu č. 300/2008 Sb. a základní registry veřejné správy. EGON centrum poskytuje přehled důležitých prvků eGovernmentu, aktuální zapojení do elektronického systému a související informace.

www.justice.cz

Přehled míst, kde jsou obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) evidovány. Obecně prospěšná společnost je právní formou nevládní neziskové organizace v ČR. Účelem o. p. s. je poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině. Společnost může vlastním jménem podnikat v rámci tzv. doplňkové činnosti. Případný zisk musí být opět použit na poskytování neziskových služeb, pro něž byla obecně prospěšná společnost založena.


Začátek reklamního proužku

Konec reklamního proužku

  www.isu.cz

Databáze stavebních úřadů (pověřených výkonem státní správy na úseku stavebního řádu) a jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech). Vyhledávání podle názvu či kódu stavebního úřadu + další možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.psc.cz

Chcete-li vyhledat PSČ (Poštovní Směrovací Číslo), do online vyhledávacího formuláře zadáte alespoň jeden parametr (ulice, náměstí, část obce, obec) a klepnete na tlačítko Vyhledat. Praktická a snadno dostupná služba intuitivní ovládání. Česky.

  www.isu.cz

Databáze úřadů pověřených výkonem státní správy - tzv. přenesené pravomoci. Přehled úřadu i jejich územní působnosti (po obcích a městských částech / městských obvodech). Vyhledávání podle názvu či kódu pověřeného úřadu + další možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.isu.cz

Seznam pověřených úřadů s rozšířenou pravomocí a jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech). Možnost vyhledávání podle názvu či kódu pověřeného úřadu + další možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.isu.cz

Číselníková databáze okresů (názvy a kódy) s vyznačenou příslušností do krajů. Navazující seznamy obcí, katastrálních území) a dalších územních jednotek, agregované údaje o počtech obyvatel a výměře. Vyhledávání podle názvu či kódu okresu + další možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.mvcr.cz

Vyhledávání popisných čísel všech obývaných domů, ulic a obcí v České republice, spravovaný Ministerstvem vnitra ČR. Výběr podle pražských (dle obce, ulice, územního členění) i mimopražských adres, podle abecedy, krajů, okresů a obcí. Data je možní rovněž stáhnout ve formátu xml. Česky.

  www.mfcr.cz

Vyhledávání všech ekonomických subjektů evidovaných v ČR. Zobrazení údajů v jednotlivých zdrojových registrech. Vyhledávání ve zdrojových registrech (dle jména subjektu, sídla, obce, finančního úřadu, identifikačního čísla - IČO). Cestralizovaný výstup z jednotlivých registrů. - Registr ekonomických subjektů (RES), Registr plátců daně z přidané hodnoty (DPH), Registr plátců spotřebních daní (SD), Centrální evidence úpadců (CEÚ), Registr živnostenského podnikání (RŽP), Obchodní rejstřík (OR). Česky, anglicky.

  www.justice.cz

Stránka provozovaná pod serverem Ministerstva spravedlnosti. Obchodní rejstřík (vyhledávání dle názvu firmy/sídla firmy, čísla IČO). Evidence úpadců, znalců a tlumočníků. Přehled státních zástupců a soudců. Možnost vyhledávání podle osob i podle společníků - právnických osob. Databáze vzorů podání obchodnímu a jiným rejstříkům . Rejstříkové soudy. Česky, anglicky.

  www.centralniadresa.cz

Archiv informací o veřejných zakázkách, dražbách a ostatních nabídkách provozovaného Českou poštou, ke dni 1. 6. 2006. Veřejné zakázky (mj. zveřejnění výsledek seznam vítězů kalendář zakázek v tomto týdnu). Veřejné dražby (mj. dražební kalendář v tomto týdnu dražební list seznam dražebníků). Ostatní nabídky (mj. nabídky na převod státního majetku nabídky prodej-koupě, práce-výkony-služby elektronická aukce - CenTrade iAuction). Vyhledávání (rychlé, podrobné, fulltext). Informace (mj. metodické pokyny ÚOHS obchodní podmínky ceník objednávka). Statistiky. Česky, anglicky (část).

  www.rzp.cz

Vyhledávač podnikatelských subjektů v ČR (dříve Registr živnostenského podnikání). Odkaz na vyhledávač Obchodního rejstříku ČR podrobné vyhledávání podnikatelských subjektů Statistické údaje (počty živnostenských oprávnění, podnikatelů a podnikatelských subjektů). Česky.

  www.mfcr.cz

Adresář územních finančních orgánů (ÚFO) na stránkách České daňové správy obsahuje informace a kontakty na jednotlivá Finančních ředitelství (FŘ) a k nim příslušné Finanční úřady (FÚ): Úřední hodiny pro veřejnost (podatelna, pokladna), Úřední desky sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, elektronickou podatelnu, předčíslí bankovních účtů pro jednotlivé druhy daní, výroční zprávy, organizační strukturu. Přes menu je možné vstoupit do dalších částí webu. Česky.

  www.isu.cz

Číselníková databáze obcí (plné názvy, kódy dle číselníků MMR i ČSÚ), příslušnost do okresů a dalších správních struktur, atributové údaje (počty obyvatel, výměry), seznamy podřízených prvků (městské části, KÚ), adresy úřadů, informativní údaje o vybavenosti obcí z malého lexikonu obcí ČSÚ. Vyhledávání podle názvu či kódu obce + další možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.policie.cz

Pátrání po motorových vozidlech a registračních značkách. Databáze zcizených či jinak hledaných vozidel. Online databáze ministerstva vnitra ČR. Po zadání SPZ, čísla VIN, čísla dopvozku, čísla motoru je uživatel seznámen s tím, zda je jím dotázané číslo registrováno jako hledané či nikoliv. Intuitivní ovládání. Dále tipování podle čísla motoru, čísla VIN. Systém obsahuje údaje pouze o těch osobních motorových vozidlech, která byla odcizena na území ČR a jejichž odcizení bylo oznámeno Policii ČR ve lhůtě tří let přede dnem aktualizace databáze. Policie ČR si vyhrazuje právo nezařadit do systému odcizené motorové vozidlo, pokud je to nutné pro plnění jejich úkolů dle zákona. Česky.

  www.mvcr.cz

Databáze a vyhledávání v evidovaných zcizených a neplatných občanských průkazech a cestovních pasech. Online databáze ministerstva vnitra ČR. Po zadání čísla dokladu a určení typu průkazu je uživatel seznámen s tím, zda je jím dotázané číslo průkazu z nějakého důvodu registováno jako neplatné či nikoliv. Intuitivní ovládání. Podrobnější informace k občanským průkazům neplatné doklady ve formátu XML. Česky.

  www.mpsv.cz

Registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo domovní. Vytvořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s obecními úřady. Zajišťuje jednotné a správné psaní názvů a umožňuje kontrolu existence adresy, čímž lze zpřesnit a zrychlit doručování zásilek a zajistit další funkce závislé na přesné a platné adrese. Registr umožňuje ověřování adres prohlížení dat na všech úrovních reklamace správnosti dat. Možnost stažení změnových souborů. Česky.

  www.mfcr.cz

Informační systém CEDR (IS CEDR) - Centrální evidence dotací z rozpočtu -, slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu. Jeden z IS provozovaných v rámci státní správy. IS CEDR III je jednou z jeho modulárních částí. Vyhledávání příjemců dotací dotovaných míst a projektů vyhledávání v sestavách s pomocí technologie OLAP. Systém obsahuje údaje za rozpočtové roky 1999 až 2002 , které byly Ministerstvu financí předány k 12.6.2003. Česky.

  www.mvcr.cz

Sekce stránek Ministerstva vnitra ČR. Životní situace. Vydávání cestovních dokladů, vydávání cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy, změny a doplnění údajů v cestovních dokladech. Kdo může o doklady žádat, kde, jak a za jakých podmínek poplatky, termíny. Česky.

  www.czso.cz

Brána do světa statistických informací, poskytovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Veřejná databáze (VDB) je samostatný systém obsahující vybrané a definované statistické ukazatele a jejich hodnoty, případně další objekty, zjednodušeně řečeno tvoří nadstavbu centrální databáze ČSÚ. Oproti centrální databázi však VDB obsahuje agregovaná data opatřená atributy zajišťující ochranu důvěrnosti. Všeobecné informace o VDB přehled nejhledanějších ukazatelů a tabulek aktuality možnosti vyhledávání z grafů, map a výběrů dat Návody. FAQ a související informace. Česky, anglicky.

  www.isu.cz

Číselníková databáze částí obcí (plné názvy, kódy, pořadová čísla v obci), příslušnost do obce, ev. městské části/městského obvodu, vzájemná vazba s KÚ a ZSJ. Vyhledávání podle názvu či kódu části obce nebo podle názvu celé obce. Variabilní možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.isu.cz

Česká republika se člení na 14 krajů - vyšších územních samosprávných celků (VÚSC). Tyto kraje jsou vymezeny výčtem okresů, které do nich spadají. Stránka obsahuje seznam krajů s odkazy s odkazy na jejich internetové stránky. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.isu.cz

Databáze úřadů pověřených vedením matrik. Přehled úřadů i jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech). Vyhledávání podle názvu či kódu matričního úřadu + další možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.isu.cz

Číselníková databáze městských částí a městských obvodů ve statutárních městech (plné názvy, kódy dle číselníků MMR i ČSÚ), příslušnost do obcí, okresů a dalších správních struktur. Vyhledávání podle názvu či kódu městské části + další možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.isu.cz

Číselníková dadabáze základních sídelních jednotek (plné názvy a kódy), příslušnost do okresu, obce, vzájemná vazba s částmi obcí a KÚ, pro urbanistické obvody číslo UO a charakteristika. Vyhledávání podle názvu či kódu základní sídelní jednotky nebo podle názvu jeednotlivých obcí. Variabilní možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.isu.cz

Databáze finančních úřadů a jejich územní působnosti (po obcích a městských částech/městských obvodech), adresy úřadů. Vyhledávání podle názvu či kódu finančního úřadu + další možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.

  www.isu.cz

Číselníková databáze katastrálních území (plné názvy a kódy), příslušnost do obce a okresu, výměra. Vyhledávání podle názvu či kódu katastrálního území nebo podle názvu obce. Variabilní možnosti třídění. Intuitivní ovládání. Informace o zdrojích a platnosti zveřejňovaných dat. Česky.